حاشیه ای بر شعار سال۱۴۰۰؛ تولید برای کجا؟

نویسنده: رضا توکلی، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مرسوم است که اعلام شعار سال از سوی رهبری انقلاب، بیانگر جهت کلی مطلوب کشور از منظر ایشان در بازه زمانی یکساله‌ی وقت، تلقی و‌ تفسیر شود. از سویی انباشت تجربه متراکم مدیریت کلان جمهوری اسلامی ایران در سطوح عالی، طی چهاردهه ادامه مطلب…