دیپلماسی اقتصادی نوین

رویای دنیای آمریکایی محسن نساج /پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی : علی رغم قدمت مفهوم دیپلماسی اقتصادی و سابقه فراوان آن در تاریخ روابط بین الملل و مواجهه کشور ها و دولت ها با یکدیگر در عرصه های مختلف و همچنین نمونه های اساسی و مثال زدنی کاربرد آن در ادامه مطلب…