سند راهبردی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

سند راهبردی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام

این نهاد در مهرماه ۱۳۹۵ ذیل دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد تأسیس و با رویکردی میان رشته ای اقدام به جذب اعضاء از دانشکده های علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، فرهنگ و ارتباطات نمود. نظر به رسالت دانشگاه امام صادق علیه السلام مبنی بر پاسخگویی دقیق و عملیاتی به مسائل و ادامه مطلب…