به گزارش روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، نخستین روز از سلسله نشست های تخصصی تجارت بین الملل با رویکرد انسان شناسی تاریخی توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با مشارکت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در محل بنیاد دانشنامه نگاری ایران در روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸ در دو قسمت ۹۰ دقیقه ای برگزار شد.
دکتر احمد پاکتچی در ابتدا با تعبیر از تجارت بین الملل به تجارت راه دور، مسئله را در دو مقطع پیش از مدرنیسم و پس از آن معرفی و مقصود خود از ارائه این نشست را پرداختن به علل، اهداف و چالش های تجارت راه دور در دوران پیش از مدرنیسم بیان نمود.
این استاد برجسته انسان شناسی فعالیت های اقتصادی را همراه همیشگی زندگی بشری دانسته که با ایجاد واقعی یا ساختگی دسته ای از نیاز ها، در فضای راه دور امتداد یافته است. به تعبیر روشن تر میتوان یک مجموعه از علل را به عنوان نیاز های آن روزگار جوامع انسانی قلمداد نمود که پای انسان ها را برای تجارت تا هزاران کیلومتر به حرکت درآورده است.
رئیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران گریزی به مباحث زبان شناسی و ریشه های واژگانی تجارت در اقوام مختلف زده و فصل مشترک مفهوم تجارت در تلفظ های متنوع امروزی را، جابجایی، سفر و منتقل شدن معرفی نمود.
در ادامه رئیس اسبق دانشکده الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام فهرستی از نیاز های عمده در شکل گیری تجارت راه دور ارائه و در ذیل هر یک از این علل شاهد مثال های تاریخی قابل تأملی را مطرح ساخت که به گفته وی، برخی از این داده های تاریخی در نقش تجارت راه دور و ارتباط با گسترش ادیان و فرق مذهبی برای نخستین بار طرح و بحث علمی می گردید.
قسمت دوم از این نشست به بحث حول چالش ها و اهداف تجارت راه دور در دوران پیش از مدرنیسم برای ایران پرداخته شد و در پایان به پرسش حاضرین توسط استاد پاسخ داده شد. محتوای کامل این نشست و اخبار جلسات تکمیلی به زودی در فضای مجازی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام خواهد آمد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *