محمد مهدی بازگیر / پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

مقدمه :تنش در روابط سیاسی و دیپلماسی آنکارا و واشنگتن و زندانی شدن برونسون کشیش آمریکایی به اتهام همدستی با شبکه فتح الله گولن و پ.ک.ک موجب آن شد که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر ترکیه سخت گرفته و سیاست‌های تحریمی و اخذ هزینه گمرکی و مالیات‌های سنگین از اجناس وارداتی ترکیه همچون فولاد و دیگر محصولات را اعمال کند واین تنش و مسائل دیگر باعث شد که ترکیه در در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی کاهشی را داشته باشد
ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﯿﻼﯼ ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺭ ﺭﻭاﺑﻂ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯿﻤﺎﻥ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﯾﻢ.
همچنین ترکیه برای پیشرفت بیشتر برنامه یازدهم توسعه اقتصادی این کشور را تدوین کرد. این برنامه بعد از امضای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه شد. که در ادامه به بررسی این سند می پردازیم.

آیا ترکیه در بحران اقتصادی بسر می‌برد؟
وب سایت بورس و پول ترکیه با انتشار گزارشی به قلم آقای مافی یغیلمز، به بررسی وضعیت کلی اقتصاد ترکیه و اینکه آیا یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد؟ پرداخته که ترجمه آن به شرح ذیل است
براساس اعلام منابع رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ منفی ۲.۶ درصد شد. رشد اقتصاد ترکیه در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ نیز منفی ۳ درصد بود و این برای دومین بار است که اقتصاد ترکیه در دوره سه ماهه بصورت پی در پی با رشد منفی مواجه شده است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه می‌کنیم شاهد یک افول اقتصادی می‌باشیم، اما وجود نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره بالا وضعیت را از افول اقتصادی به رکود اقتصادی تغییر می دهد. تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی فراز و نشیب های شدیدی که فراتر از سطح قابل قبول و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در بخش های تولید، کالا، خدمات و کاهش ارزش پول ملی بعنوان پایه‌های اصلی اقتصاد می‌گردد.

اما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری، بهره ، کسری تراز پرداختی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، با عنایت به این تعریف شاخص های اقتصادی ترکیه را برای سالهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹ در ذیل مورد بررسی قرار داده ایم.

در نمودار ذیل نیز منحنی رشد اقتصادی( آبی رنگ) بیکاری (سیاه رنگ) و تورم(نارنجی رنگ) نشان داده شده است. در هر سه منحنی بخوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است

درآمد سرانه با سرعت قابل ملاحظه ای در حال کاهش است.
کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک شدن اقتصاد منجر شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ترکیه نه تنها دیگر رشد ندارد، بلکه در حال کوچک شدن است.
با کوچک شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به سرعت در حال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری به ارقام سالهای قبل نظیر ۸ و یا ۹ درصد در آینده نزدیک غیر ممکن است.
متوسط نرخ تورم برای کشورهای توسعه یافته ۳ و یا ۴ درصد و برای کشورهای در حال توسعه به غیر از چند کشور مشکل دار ۴ الی ۵ درصد می‌باشد اما این رقم برای ترکیه ۲۰ درصد است که از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است.
در حالیکه سایر کشورهای دنیا در صدد کاهش نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد صعودی داشته است.


کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد
کاهش ارزش پول ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت تاثیر قرار می دهد. اول اینکه، مردم آن کشور دیگر به دنبال پس انداز با پول های ملی خود نخواهند بود بلکه به سمت پس انداز با ارزهای خارجی از جمله دلار پیش خواهند رفت. دوم اینکه، شرکتهایی که بدهی خارجی از جنس دلار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد این شرکتها باید تلاش کنند تا نسبت به گذشته لیر بیشتری کسب کنند.
شاخص اعتماد مصرف کننده نیز از روند اقتصادی کشور نصیب خود را برده است و با کاهش مواجه شده و این نشان می دهد که مصرف کننده حداقل در مدت زمان کوتاه امیدی به اصلاح شرائط موجود اقتصادی ندارد.
در واقع با مشاهده نمودار و منحنی‌های بالا متوجه یک بی ثباتی اقتصادی و یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور هستیم که در واقع این همان بحران اقتصادی است.

برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳ و شاخص اقتصادی سال ۲۰۱۸

شاید یکی از راهکار های دولت ترکیه برای مبارزه با بحران اقتصادی گفته شده در قسمت قبل در چند سال اخیر تدوین برنامه های توسعه اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت باشد .که میتوان جدید ترین آن را برنامه یازدهم توسعه ترکیه باشد که در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸به مجلس این کشور ارائه شد
اساس این برنامه به شکل ذیل تشکیل یافته است:

بهره وری بالا و تولید کالاهای رقابت پذیر
اقتصاد قدرتمند و با ثبات
تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن
محیط زیست و استانداردهای شهری قابل قبول
دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده آل
در این برنامه پیش بینی شده است تا تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ به رقم یک هزار و ۸۰ میلیون دلار و در آمد سرانه نیز به ۱۲ هزارو ۴۸۴ دلار برسد.

در این برنامه در بخش تجارت دستیابی به صادرات ۲۲۶.۶ میلیارد دلاری و واردات ۲۹۳.۵ میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

یکی دیگر از اهداف این برنامه ایجاد اشتغال برای ۴.۳ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۳ و بدین ترتیب کاهش نرخ بیکاری به ۹.۹ درصد می‌باشد.

همچنین در این برنامه پیش بینی شده تا نرخ تورم تا سال ۲۰۲۳ به زیر ۵ درصد برسد که البته دست یابی به این رقم با برنامه‌های آتی اقتصادی که دولت تهیه خواهد کرد بصورت تدریجی و گام به گام خواهد بود.

در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه به موضوع گردشگری اهمیت ویژه ای مبذول شده است. براساس این برنامه انتظار جذب ۷۵ میلیون گردشگر خارجی و درآمد ۶۵ میلیارد دلاری از این محل پیش بینی شده است.

یکی دیگر از بخشهایی که در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه جایگاه ویژه ای برای آن تعریف شده ، حوزه صنعت است. در این برنامه تشکیل شورای اجرایی صنعت به ریاست رئیس جمهور پیش بینی شده است.
در ذیل شاخص اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۱۸ ارائه می‌شود:

جمعیت ترکیه : ۸۲ میلیون و ۳ هزار و ۸۸۲ نفر می‌باشد.
تولید ناخالص داخلی: ۷۸۴ میلیارد دلار
رشد اقتصادی : ۲.۳ درصد می‌باشد.
درآمد سرانه در سال ۲۰۱۸ : بالغ بر ۹ هزار و ۶۳۲ دلار می‌باشد.
بودجه سال ۲۰۱۹ : بالغ بر ۹۶۱ میلیارد لیر ترک
نرخ بیکاری : ۱۴.۷ درصد
نرخ تورم: ۲۰.۳ درصد
بدهی خارجی : بالغ بر ۴۵۷ میلیارد دلار
صادرات ۲۰۱۸ ترکیه: ۱۶۸ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار
واردات ۲۰۱۸ ترکیه: ۲۲۳ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار
حجم تجارت خارجی ۲۰۱۸ : بالغ بر ۳۹۱ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار
کسری تراز تجاری ۲۰۱۸ : بالغ بر ۵۵ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار
خط فقر در ترکیه (برای خانواده ۴ نفری) : ۶ هزار و ۳۲۳ لیر ترک
حداقل دستمزد : ۲۰۲۰ لیر ترک
شاخص اعتماد مصرف کننده در سال۲۰۱۸ بالغ بر ۵۸.۷ درصد می‌باشد.
نرخ هر لیتر بنزین: ۷.۱۱ لیر
نرخ برابری دلار به لیر: ۵.۶

نتیجه :

ترکیه به وضوح دریافت که دست کم در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نمی‌تواند صرفاً با اتکاء به عضویت در ناتو و روابط قدیمی که با آمریکا دارد خود را از گزند برخی تصمیمات ناگهانی ترامپ مصون نگه دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای حملات اقتصادی آمریکا به ترکیه این بود که آنکارا رفته رفته خود را به اتحادیه اروپا و شرق آسیا و همچنین روسیه نزدیکتر کرد.

روابط ترکیه در سال ۲۰۱۸ با چین و ژاپن رشد و توسعه بیشتری به خود دید، همچنین ترکیه در سال ۲۰۱۸ با سرعت بسیار خود را به روسیه نزدیک کرد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای روابط دور جدید روابط مسکو- آنکارا پروژه ترک استریم است که گاز روسیه را به ترکیه و اروپا صادر می‌کند. همچنین امضای قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ از روسیه و حضور روس‌ها در حوزه انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ترکیه در سال ۲۰۱۸ با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط خوب و مثبتی را پشت سر گذاشت

اکنون باید دید که ترکیه می تواند با کمک دیپلماسی اقتصادی فعال خود با کشور های منطقه و اروپا و آفریقا و به ویژه روسیه و با توجه به بازار گردشگری خوبش که درآمد حاصل از بخش گردشگری ترکیه نیز در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی ۹.۹ درصد افزایش یافت و نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته میلادی که ۱۱.۴ میلیارد دلار بود در حال حاضر به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است از پس تنش ها با آمریکا و تحریم اخیرش از سوی بانک سرمایه اروپا پیروز خارج شود یا خیر ؟؟؟

منابع :سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری تسنیم
خبر گزاری فارس
بعضی پایان نامه های رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *