روز اول

دکتر شیخ الاسلامی _ آسیب شناسی دیپلماسی اقتصادی

دکتر دهقانی فیروزآبادی _ مفهوم شناسی دیپلماسی اقتصادی

روز دوم

دکتر ملایی _ تحریم های بانکی

دکتر دهشیری _ تعاملات میان فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی

دکتر مراد پور _ بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(wto)

روز سوم

بازدید از سازمان اکو

آقای رنجگری _ اهمیت و جایگاه تجارت منطقه ای گاز

دکتر مسعود درخشان _ تامین امنیت انرژی

دکتر شاه ویسی _ تجربه اقتصاد های نوظهور در دیپلماسی اقتصادی

روز چهارم

دکتر عیوضلو _ بانکداری بین الملل(تجربه بانک توسعه صادرات)

دکتر کریمی پور _ دیپلماسی انرژی

روز پنجم

دکتر شاطرزاده _دیپلماسی اقتصادی و تکنولوژی ؛تحول در سیاست خارجی

دکتر ترابی _ نگاه راهبردی به دیپلماسی اقتصادی

روز ششم

دکتر روحانی _ واکاوی تحریم ها و مدل روسیه در مواجه با تحریم

سخنرانی دکتر احمد پاکتچی در سفارت هند _روابط میان فرهنگی ایران و هند