نقشه راه کمیته پول و بانک آن است که:

۱) آسیب شناسی و تهیه نسخه پیشنهادی جهت اصلاحات داخلی و هماهنگی با ظرفیتهای رسمی و غیر رسمی موجود در بازارهای پولی و مالی بین المللی.
۲ ) اشراف حداکثری بر تکیه گاههای پولی و بانکی بازیگران نظام سیاسی بین الملل در جهت وارد نمودن چالش های خصمانه اقتصادی بر اقتصاد ج.ا.ایران.
۳ ) ریشه شناسی و رصد مستمر در ابعاد و نقاط اثر تکانههای مالی غیر خصمانه که به طور خارج از اختیار و فزاینده از سوی نظام ارتباطات پولی و بانکی، ورود آنها بر اقتصاد ج.ا.ایران واقع یا متصور است.
۴ ) طراحی سازوکار بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از تجارت نفتی و غیرنفتی.