۱) پایش ظرفیت ها و چالش های کشت و دامپروری فراسرزمینی با اولویت همسایگان، اوراسیا و امریکای جنوبی.
۲ ) اشراف حداکثری بر ظرفیتهای موجود در بازیگران نظام سیاسی بین الملل جهت توسعه روابط کشاورزی (از مراحل انتقال دانش تا تولید و بازاریابی)
۳ ) مطالعه بازارهای هدف صادراتی به تفکیک بازیگران نظام سیاسی بین الملل و تدوین استراتژی تجاری محصولات زراعی و باغی.
۴ ) مطالعه و احصاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت تجاری سازی محصولات و تولیدات کشاورزی.