نقشه راه در کمیته گردشگری آن است که

۱) پایش الگوهای توسعه در صنعت گردشگری مبتنی بر تجربیات کشورهای منتخب.
۲ ) اشراف حداکثری بر ظرفیتهای موجود در بازیگران نظام سیاسی بین الملل جهت توسعه روابط
گردشگری (زیارتی، تفریحی، سلامت) و شناخت الزامات لازم جهت به فعلیت رسانیدن
ظرفیت های بالقوه و همچنین کارآمدی بیشتر در ظرفیت های بالفعل.
۳ ) آمایش ظرفیتهای موجود داخلی جهت توسعه صنعت گردشگری (زیارتی، تفریحی، سلامت) و
شناخت الزامات لازم بازدهی مناسب در ظرفیت های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت های
بالفعل.
۴ ) دقت در چالشهای سخت افزاری و نرم افزاری داخلی و بین المللی ناظر به هدف جذب حداکثری
گردشگران مطابق با اسناد بالادستی.