نقشه راه کمیته حقوق و مقررات بین المللی آن است که:

۱) دقت در کلیات و جزئیات حقوق بین الملل اقتصادی که میتواند به عنوان تکیه گاه از سوی
بازیگران نظام سیاسی بینالملل علیه ج.ا.ایران مورد بهره برداری خصمانه قرار بگیرد.
۲ ) بازشناسی تکیه گاهها و منافذ موجود در حقوق و قوانین بین الملل جهت تثبیت حضور در گردش
اقتصاد جهانی و کاهش آسیب پذیری از عملیات خصمانه طرفهای خارجی.
۳ ) نیازسنجی و طراحی سازوکارهای حقوقی جهت تسهیل حضور ج.ا.ایران در بازارهای منطقه ای و
جهانی در قوانین داخلی.