نقشه راه کمیته تحریم آن است که:

۱) کشف و نقد ساختار تحریم های بالقوه و بالفعل که از سوی بازیگران نظام سیاسی بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران متصور یا واقع است.
۲ ) تحلیل الگوی رفتاری تحریم کنندگان در طراحی، وضع و اجرای فرآیند تحریم علیه بازیگران نظام سیاسی بین الملل.
۳ ) تحلیل الگوی رفتاری و تجربه تحریم شوندگان در مواجهه با فرآیند تحریم از سوی دیگر بازیگران نظام سیاسی بین الملل.
۴ ) اشراف حداکثری بر ظرفیتها و منافذی که چنانچه الگوهای تحریمی کشف شده از سوی بازیگران نظام سیاسی بینالملل عملیاتی شود، ج.ا.ایران در قلمرو روابط متقابل با هریک از این بازیگران از چه ظرفیت هایی در جهت حفظ تعادل اقتصادی خود و از چه منافذی جهت پاسخگویی تدافعی و گاهاً تهاجمی متناسب دارا است.