نقشه راه در کمیته انرژی آن است که:

۱) مطالعه محیط تعامل و ظرفیت های واقعی و متصور برای ج.ا.ایران در صحنه اقتصاد بین الملل با
توجه به جایگاه و سهم ج.ا.ایران از بازار و ذخایر انرژی جهان.
۲ ) طراحی پرونده های اختصاصی ناظر به هریک از بازیگران نظام سیاسی بین الملل در وابستگی و
مراودات مستقیم و غیرمستقیم انرژی پایه به صورت دو طرفه و چند جانبه با ج.ا.ایران.
۳ ) رصد، رونذگیری و پیش بینی ناظر بر مخاطرات و چالشهای تابع از جایگاه و سهم جمهوری
اسلامی از بازار و ذخایر انرژی جهان.