نقشه راه در کمیته انتقال فناوری آن است که:

۱) اشراف حداکثری بر نیازهای واقعی و موثر ج.ا.ایران در حوزه فناوری.
۲ ) پایش ظرفیتها و فرصتهای فناورانه موجود و قابل دسترس در صحنه بین المللی به تفکیک موضوع تخصصی و بازیگران نظام سیاسی بین الملل.
۳ ) آمایش نیازها و ظرفیتهای بازارهای هدف جهت انتقال فناوریهای بومی سازی شده با تاکید بر کشورهای همسایه و اسلامی.
۴ ) تعریف و طراحی پروژههای شناسایی و عملیات بومی سازی فناوریهای مطابق با نیازهای واقعی و موثر ج.ا ایران.