۱) امکان سنجی و شناخت ملاحظات در ظرفیت ج.ا.ایران جهت جذب منابع و بهره مندی از
کمک های بین المللی قانونی (اعم از وجوه مالی بلاعوض، کمکهای تحقیقاتی و مشاورهای،
کمک های عمرانی، امداد بشردوستانه در حوادث طبیعی و …. توسط کشورها، سازمانهای
بین المللی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها)
۲ ) بررسی الگوهای موفق در بهره برداری از کمکهای بین المللی جهت بومی سازی و شناخت
آسیب ها و فرصت های آن.
۳ ) طراحی مدل اعطای کمکهای بین المللی (کشور هدف، ابزار و حوزه موضوعی کمک ها) از سوی
ج.ا.ایران با هدف ارتقای جایگاه و نفوذ بین المللی.