نقشه راه کمیته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری آن است که : 

۱) آمایش نیازهای واقعی و تمییز نیازهای غیر واقعی از آن، در جهت ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری خارجی.
۲ ) اشراف حداکثری بر ظرفیتهای موجود بالقوه و بالفعل که میتواند انگیزه سرمایه گذاری و یا حداکثری کردن سرمایه گذاری خارجی را برای نیازهای واقعی فراهم آورد.

۳) دقت در خللهای موجود زیرساختی و مدیریتی ضد انگیزشی درجهت سرمایه گذاری امن حداکثری.
۴ ) رصد دقیق بر منافذ نافی اصول قانون اساسی(خصوصاً اصل استقلال اقتصادی) و جاسوسی که بر سرمایه گذاری خارجی واقع و متصور است.