۱) شناخت و احصاء نقاط راهبردی در نظام اقتصادی ج.ا.ایران (اعم از نقاط قوت و اتکای اقتصادی و همچنین نقاط مستعد به نفوذ و اخلال گری) که از سوی بازیگران نظام سیاسی بین الملل با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی ج.ا.ایران امکان اختلال دارد.
۲ ) اشراف حداکثری بر ساختار آنچه در صحنه آفند روانی و رسانهای از سوی هر یک از بازیگران نظام سیاسی بین المللی علیه اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی در جریان است و همچنین آسیب شناسی در خصوص پذیرش نسبی این هجوم از سوی بازیگران اقتصادی داخلی.