۱) استخراج دادهها و مدل عرضه و تقاضای منابع انسانی در منطقه همسایگان در چشم انداز ده ساله.
۲ ) آینده پژوهی در روند ورود و خروج مهاجرین و تأثیر در بازار داخلی.
۳ ) آسیبشناسی، مطالعه ظرفیت ها، چالش ها، الزامات ورود نیروی کار خارجی به داخل کشور.
۴ ) امکانسنجی و مطالعه ظرفیت ها، چالش ها و الزامات صدور نیروی کار داخلی به بازارهای
منطقهای و بین المللی.