دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مهمترین اقدام در گام نخست را تدوین منطقی علمی و با انطباق حدکثری با اهداف این هسته که نیاز های بروز نظام مقدس جمهوری اسلامی است میداند.در این راستا با بهره گیری از نظرات اساتید این حوزه و با تکیه بر خواست دانشجویان عضو در هسته و نگاه به ظرفیت ها و اولویت های دانشگاه و نظام اسلامی منطقی را متکی بر دو موضوع پیاده سازی نمود.

نخست مسائل و موضوعاتی است که جایگاه بحث آنها در منظومه فکری  این دفتر  لازم بنظر آمد.این مسائل تحت عنوان کمیته هایی در دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مطرح میشوند که تا کنون کمیته های ذیل (بنابر نظرات اساتید این حوزه و با تکیه بر خواست دانشجویان عضو در هسته و نگاه به ظرفیت ها و اولویت های دانشگاه و نظام اسلامی)تعریف شده اند:

کمیته تحریم

 کمیته انتقال فناوری

کمیته پول و بانک

کمیته کمیته امنیت ملی

کمیته کمیته گردشگری

 کمیته کشاورزی و منابع طبیعی

کمیته جنگ نرم اقتصادی

کمیته دیپلماسی اقتصادی اسلامی

کمیته کمیته انرژی

 کمیته کمیته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری                                                          

دوم آنکه این مسائل و موضوعات در قلمرو هایی بحث خواهند شد که  تحت عنوان میزهای تحقیقاتی بشرح ذیل تعریف میگردند.بخشی از این میز ها ناظر بر بازیگران  نظام سیاسی بین الملل است که عبارت اند از:

میز اروپا

میز ایالات متحده امریکا

میز آفریقا

میز امریکای لاتین

میز آسیای شرقی

میز جهان اسلام و همسایگان

میز روسیه،قفقاز و آسیا میانه

میز سازمان های بین المللی      

وبخشی از آنها ناظر به ساحت میان رشته ای موضوع است که عبارت اند از: 

میزرسانه و تبلیغات            میز فقه و فلسفه                   میز حقوق وقوانین

اعضا این دفتر بنابرخواست خود، مسئله مطرح در کمیته های یادشده رادرحوزه ی میز های تعریف شده پیگیری خواهند نمود. بعبارت ساده تر عضوی از دفتر که کمیته تحریم و میز سازمان های بین المللی را مسیر مطالعاتی و پژوهشی خود قرار داده است در پی آن خواهد بود که موضوع تحریم از ابعادی که در ادامه روشن خواهد شد را در حوزه سازمان های بین المللی تحلیل وارائه برنامه عملیاتی نماید.