۱) مطالعه تجربه کشورهای موفق در طراحی و اجرای لجستیک تجاری )حملونقل، انبارداری،
یکپارچهسازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بینالمللی و
درون کشوری(.
۲ ) طراحی مدل مطلوب از زیرساختهای لجستیکی، خدمات لجستیکی، امور و فرایندهای گمرکی،
ترانزیت و صادرات مجدد، ردیابی/ ردگیری محمولههای ارسالی و لجستیک بینالملل.
۳ ) دقت در مزیتها، چالشها و محدودیتها، امکانات، الزامات و تجربه عملی کشور در طراحی
نقشه لجستیک تجاری و پیاده سازی آن.