۱) نیازسنجی و شناسایی بسترهای لازم در عرصه رسانه و ارتباطات جمعی بین الملل با رویکرد
بازاریابی و بازرگانی.
۲ ) پیشینه شناسی ارتباطات بین فرهنگی و تکیه بر عمق روابط و مشترکات فرهنگی در اولویت های
تجاری و مالی.
۳ ) ظرفیت سنجی و طراحی زنجیره تبلیغ بین الملل و صدور انقلاب اسلامی در حاشیه و متن روابط
اقتصادی خارجی.
۴ ) پیش بینی و برنامه ریزیهای تجاری ناظر بر تعاملات میان فرهنگی ملت ها.