نقشه راه کمیته بازاریابی بین الملل آن است که :

۱) تحقیقات بازار شناخت نیازها، خواسته ها و تقاضاهای جامعه مصرفی هدف(مبتنی بر اولویتمنطقه ای) و احصای داده های مربوط به بازارهای هدف.
۲ ) مطالعه امکانات تولید، مدل قیمت گذاری متناسب با محصول و بازار هدف، کیفیت معرفی محصول متناسب با بازار هدف و فرآیند توزیع محصول در کشور هدف.
۳ ) طراحی استراتژی ورود، ارزیابی و حفظ بازارهای صادراتی مطابق با خروجی مراحل پیشینی