گردشگری در کشور ترکیه

محمد مهدی بازگیر، پژوهشگر دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی ورود گردشگران خارجی...