آمریکا در نقش بانک مرکزی جهان

محمدرضا حسینی پال کروگمن برنده جایزه اقتصاد نوبل میگوید: اگه...