بازگشایی گذرگاه البوکمال-القائم؛ گامی در تشکیل بلوک تجاری غرب آسیا با محوریت ایران

سیدمحمدرضا موسوی /پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی منطقه‌ای و...