پول و بانک

نقشه راه در کميته پول و بانک آن است که

۱٫اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود مالي در نظام ارتباطات پولي و بانکي بين الملل در حيطه هريک از ميز هاي تحقيقاتي

۲٫اشراف حداکثري بر تکيه گاه هاي پولي و بانکي بازيگران نظام سياسي بين الملل در جهت وارد نمودن چالش هاي خصمانه اقتصادي بر اقتصاد جمهوري اسلامي

۳٫اشراف حداکثري بر ريشه ها و ابعاد و نقاط اثر تکانه هاي مالي غير خصمانه که بطور  خارج از اختيار و فزاينده  از سوي نظام ارتباطات پولي و بانکي ورود آن بر اقتصاد جمهوري اسلامي  واقع يا متصور است

۴٫ تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر سه پيش نياز ۱و۲و۳ ارائه مي­نمايد.