نقشه راه در کمیته پول و بانک آن است که

۱٫اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود مالی در نظام ارتباطات پولی و بانکی بین الملل در حیطه هریک از میز های تحقیقاتی

۲٫اشراف حداکثری بر تکیه گاه های پولی و بانکی بازیگران نظام سیاسی بین الملل در جهت وارد نمودن چالش های خصمانه اقتصادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی

۳٫اشراف حداکثری بر ریشه ها و ابعاد و نقاط اثر تکانه های مالی غیر خصمانه که بطور  خارج از اختیار و فزاینده  از سوی نظام ارتباطات پولی و بانکی ورود آن بر اقتصاد جمهوری اسلامی  واقع یا متصور است

۴٫ تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر سه پیش نیاز ۱و۲و۳ ارائه می­نماید.