نقشه راه در کمیته کشاورزی و منابع طبیعی آن است که

۱٫اشراف حداکثری بر الگو های توسعه در صنعت کشاورزی درمیز های تحقیقاتی منطقه ای

۲٫ اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود در بازیگران نظام سیاسی بین الملل جهت توسعه صنعت کشاورزی و شناخت ملزومات به فعلیت رسانیدن ظرفیت های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت های بالفعل

۳٫اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود داخلی  جهت توسعه صنعت کشاورزی  و شناخت ملزومات به فعلیت رسانیدن ظرفیت های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت های بالفعل

۳٫اشراف حداکثری بر چالش های سخت افزاری و نرم افزاری پیش رو جهت توسعه صنعت کشاورزی ناظر به  هدف جذب  ومشارکت بیشتر ظرفیت های گوناگون موجود در بازیگران نظام سیاسی بین الملل

۵٫تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر سه پیش نیاز ۱و۲و۳و۴ ارائه می­نماید.