کشاورزی و منابع طبیعی

نقشه راه در کمیته کشاورزی و منابع طبیعی آن است که

۱٫اشراف حداکثري بر الگو هاي توسعه در صنعت کشاورزي درميز هاي تحقيقاتي منطقه اي

۲٫ اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود در بازيگران نظام سياسي بين الملل جهت توسعه صنعت کشاورزي و شناخت ملزومات به فعليت رسانيدن ظرفيت هاي بالقوه و کارآمدي بيشتر در ظرفيت هاي بالفعل

۳٫اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود داخلي  جهت توسعه صنعت کشاورزي  و شناخت ملزومات به فعليت رسانيدن ظرفيت هاي بالقوه و کارآمدي بيشتر در ظرفيت هاي بالفعل

۳٫اشراف حداکثري بر چالش هاي سخت افزاري و نرم افزاري پيش رو جهت توسعه صنعت کشاورزي ناظر به  هدف جذب  ومشارکت بيشتر ظرفيت هاي گوناگون موجود در بازيگران نظام سياسي بين الملل

۵٫تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر سه پيش نياز ۱و۲و۳و۴ ارائه مي­نمايد.