کمیته ی گردشگری

نقشه راه در کمیته گردشگری آن است که

1.اشراف حداکثري بر الگو هاي توسعه در صنعت گردشگري درميز هاي تحقيقاتي منطقه اي

2. اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود در بازيگران نظام سياسي بين الملل جهت توسعه صنعت گردشگري و شناخت ملزومات به فعليت رسانيدن ظرفيت هاي بالقوه و کارآمدي بيشتر در ظرفيت هاي بالفعل

3.اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود داخلي  جهت توسعه صنعت گردشگري و شناخت ملزومات به فعليت رسانيدن ظرفيت هاي بالقوه و کارآمدي بيشتر در ظرفيت هاي بالفعل

3.اشراف حداکثري بر چالش هاي سخت افزاري و نرم افزاري پيش رو جهت توسعه صنعت گردشگري ناظر به  هدف جذب  ومشارکت بيشتر ظرفيت هاي گوناگون موجود در ميز هاي تحقيقاتي در اين امر

5. تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر سه پيش نياز 1و2و3و4 ارائه مي­نمايد.