نقشه راه در کمیته گردشگری آن است که

۱.اشراف حداکثری بر الگو های توسعه در صنعت گردشگری درمیز های تحقیقاتی منطقه ای

۲. اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود در بازیگران نظام سیاسی بین الملل جهت توسعه صنعت گردشگری و شناخت ملزومات به فعلیت رسانیدن ظرفیت های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت های بالفعل

۳.اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود داخلی  جهت توسعه صنعت گردشگری و شناخت ملزومات به فعلیت رسانیدن ظرفیت های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت های بالفعل

۳.اشراف حداکثری بر چالش های سخت افزاری و نرم افزاری پیش رو جهت توسعه صنعت گردشگری ناظر به  هدف جذب  ومشارکت بیشتر ظرفیت های گوناگون موجود در میز های تحقیقاتی در این امر

۵. تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر سه پیش نیاز ۱و۲و۳و۴ ارائه می­نماید.