کمیته ها

هسته علمي اجرايي ديپلماسي اقتصادي مهمترين اقدام در گام نخست را تدوين منطقي علمي و با انطباق حدکثري با اهداف اين هسته که نياز هاي بروز نظام مقدس جمهوري اسلامي است ميداند.در اين راستا با بهره گيري از نظرات اساتيد اين حوزه و با تکيه بر خواست دانشجويان عضو در هسته و نگاه به ظرفيت ها و اولويت هاي دانشگاه و نظام اسلامي منطقي را متکي بر دو موضوع پياده ساري نمود. نخست مسائل و موضوعاتي است که جايگاه بحث آنها در منظومه فکري  اين هسته  لازم به نظر آمد.اين مسائل تحت عنوان کميته هايي در هسته علمي اجرايي ديپلماسي اقتصادي  مطرح ميشوند که تا کنون کميته هاي ذيل (بنابر نظرات اساتيد اين حوزه و با تکيه بر خواست دانشجويان عضو در هسته و نگاه به ظرفيت ها و اولويت هاي دانشگاه و نظام اسلامي)تعريف شده اند