نقشه راه در کمیته دیپلماسی اقتصادی اسلامی آن است که

۱٫اشراف حداکثری برمبانی اعتقادی، اخلاقی و احکامی شریعت مقدس در  دیپلماسی اقتصادی

۲٫اشراف حداکثری برظرفیت های اقتصادی بین المللی که ریشه در شریعت مقدس دارد

۳٫اشراف حداکثری بر موانع بالقوه و بالفعل موجود در روابط اقتصادی دول اسلامی

۴٫ شناسایی و تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی در جهت خلق فرصت های جدید ، به فعلیت رسانیدن فرصت های بالقوه و حداکثری سازی ظرفیت ها و از طرفی رفع موانع بالقوه و بالفعل  را با تکیه بر ۴پیش نیاز ۱و۲و۳ و۴ ارائه می­نماید.