دیپلماسی اقتصادی اسلامی

نقشه راه در کمیته دیپلماسی اقتصادی اسلامی آن است که

۱٫اشراف حداکثري برمباني اعتقادي، اخلاقي و احکامي شريعت مقدس در  ديپلماسي اقتصادي

۲٫اشراف حداکثري برظرفيت هاي اقتصادي بين المللي که ريشه در شريعت مقدس دارد

۳٫اشراف حداکثري بر موانع بالقوه و بالفعل موجود در روابط اقتصادي دول اسلامي

۴٫ شناسايي و تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي در جهت خلق فرصت هاي جديد ، به فعليت رسانيدن فرصت هاي بالقوه و حداکثري سازي ظرفيت ها و از طرفي رفع موانع بالقوه و بالفعل  را با تکيه بر ۴پيش نياز ۱و۲و۳ و۴ ارائه مي­نمايد.