جنگ نرم اقتصادی

نقشه راه در کمیته جنگ نرم اقتصادی آن است که

۱٫اشراف حداکثري بر ساختار آنچه در صحنه آفند رواني و رسانه اي از سوي هر يک از بازيگران نظام سياسي بين الملل بر عليه  اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي در جريان است و ريشه هاي پذيرش نسبي اين هجوم از سوي بازيگران اقتصادي داخلي

۲٫تدوين محور هاي عملياتي مشخص و اجرايي براي تبيين ارتباطات رسانه اي خصمانه  توسط ميز مورد نظر در جهت ريشه کن شدن پذيرش نسبي اين هجوم از سوي بازيگران اقتصادي داخلي

۳٫ تدوين محور هاي عملياتي مشخص و برنامه جامع اقدام کارآمد در جهت پاسخ پدآفندي مناسب بر عليه آنها