نقشه راه در کمیته جنگ نرم اقتصادی آن است که

۱٫اشراف حداکثری بر ساختار آنچه در صحنه آفند روانی و رسانه ای از سوی هر یک از بازیگران نظام سیاسی بین الملل بر علیه  اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی در جریان است و ریشه های پذیرش نسبی این هجوم از سوی بازیگران اقتصادی داخلی

۲٫تدوین محور های عملیاتی مشخص و اجرایی برای تبیین ارتباطات رسانه ای خصمانه  توسط میز مورد نظر در جهت ریشه کن شدن پذیرش نسبی این هجوم از سوی بازیگران اقتصادی داخلی

۳٫ تدوین محور های عملیاتی مشخص و برنامه جامع اقدام کارآمد در جهت پاسخ پدآفندی مناسب بر علیه آنها