نقشه راه  در کمیته تحریم آن است که

۱٫الگو های رفتار تحریمی در قلمرو میز های مطالعاتی به دقت کشف و نقد شود.این رفتار تحریمی، از طرفی همان ساختار تحریم های بالقوه و بالفعلی میباشد که از سوی بازیگران نظام سیاسی بین الملل بر علیه نظام جمهوری اسلامی متصور یا واقع است و از طرفی سیره رفتاری برخی از این بازیگران نظام سیاسی بین الملل در مواجهه با تحریم های سایر بازیگران نظام سیاسی بین الملل بر علیه آنهاست میباشد.

۲٫اشراف حداکثری بر ظرفیت ها ومنافذی که چنانچه الگو های تحریمی کشف شده از سوی بازیگران نظام سیاسی بین الملل عملیاتی شود،جمهوری اسلامی در قلمرو هر یک از میز های مطالعاتی چه ظرفیت هایی در جهت حفظ تعادل اقتصادی خود و چه منافذی جهت پاسخگویی تدافعی و گاها تهاجمی متناسب را داراست.

۳٫تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر دو پیش نیاز ۱و۲ارائه می­نماید.