تحریم

نقشه راه  در کميته تحريم آن است که

۱٫الگو هاي رفتار تحريمي در قلمرو ميز هاي مطالعاتي به دقت کشف و نقد شود.اين رفتار تحريمي، از طرفي همان ساختار تحريم هاي بالقوه و بالفعلي ميباشد که از سوي بازيگران نظام سياسي بين الملل بر عليه نظام جمهوري اسلامي متصور يا واقع است و از طرفي سيره رفتاري برخي از اين بازيگران نظام سياسي بين الملل در مواجهه با تحريم هاي ساير بازيگران نظام سياسي بين الملل بر عليه آنهاست ميباشد.

۲٫اشراف حداکثري بر ظرفيت ها ومنافذي که چنانچه الگو هاي تحريمي کشف شده از سوي بازيگران نظام سياسي بين الملل عملياتي شود،جمهوري اسلامي در قلمرو هر يک از ميز هاي مطالعاتي چه ظرفيت هايي در جهت حفظ تعادل اقتصادي خود و چه منافذي جهت پاسخگويي تدافعي و گاها تهاجمي متناسب را داراست.

۳٫تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر دو پيش نياز ۱و۲ارائه مي­نمايد.