انرژی

نقشه راه در کميته انرژی آن است که

۱٫اشراف  حداکثري بر زمين هاي بازي و ظرفيت هايي که با توجه به جايگاه و سهم جمهوري اسلامي از بازار و ذخاير انرژي جهان و از طرفي وابستگي اقتصاد بين الملل به اين جايگاه وسهم براي نظام اسلامي واقع ومتصور است.

۲٫اشراف حداکثري بر مخاطرات  و چالش هاي تابع از جايگاه و سهم جمهوري اسلامي از بازار و ذخاير انرژي جهان

۳٫ تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر دو پيش نياز ۱و۲ارائه مي­نمايد.