نقشه راه در کمیته انرژی آن است که

۱٫اشراف  حداکثری بر زمین های بازی و ظرفیت هایی که با توجه به جایگاه و سهم جمهوری اسلامی از بازار و ذخایر انرژی جهان و از طرفی وابستگی اقتصاد بین الملل به این جایگاه وسهم برای نظام اسلامی واقع ومتصور است.

۲٫اشراف حداکثری بر مخاطرات  و چالش های تابع از جایگاه و سهم جمهوری اسلامی از بازار و ذخایر انرژی جهان

۳٫ تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر دو پیش نیاز ۱و۲ارائه می­نماید.