نقشه راه در کمیته انتقال فناوری آن است که:

۱٫اشراف حداکثری بر نیاز های واقعی و موثر فناوارانه در استحکام و توسعه اقتصادی نظام اسلامی

۲٫اشراف حداکثری بر ظرفیت ها و فرصت های فناورانه موجود و قابل دسترس در صحنه بین الملل به تفکیک بازیگران نظام سیاسی بین الملل

۳٫اشراف برملزومات بومی سازی حداکثری فناوری های وارد شده

۴٫اشراف حداکثری بر نیاز ها و ظرفیت های بازار های هدف جهت انتقال فناوری های بومی سازی شده

۵٫ تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر چهار پیش نیاز ۱و۲و۳ و۴ ارائه می­نماید.