انتقال فناوری

نقشه راه در کميته انتقال فناوری آن است که:

۱٫اشراف حداکثري بر نياز هاي واقعي و موثر فناوارانه در استحکام و توسعه اقتصادي نظام اسلامي

۲٫اشراف حداکثري بر ظرفيت ها و فرصت هاي فناورانه موجود و قابل دسترس در صحنه بين الملل به تفکيک بازيگران نظام سياسي بين الملل

۳٫اشراف برملزومات بومي سازي حداکثري فناوري هاي وارد شده

۴٫اشراف حداکثري بر نياز ها و ظرفيت هاي بازار هاي هدف جهت انتقال فناوري هاي بومي سازي شده

۵٫ تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر چهار پيش نياز ۱و۲و۳ و۴ ارائه مي­نمايد.