نقشه راه در کمیته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری آن است که

۱٫اشراف حداکثری بر نیاز های واقعی و تمییز نیاز های غیر واقعی از آن ،در جهت ایجاد فضای امن سرمایه گذاری خارجی

۲٫اشراف حداکثری بر ظرفیت های موجود بالقوه و بالفعل که میتواند انگیزه سرمایه گذاری و یا حداکثری کردن سرمایه گذاری خارجی را برای نیاز های واقعی فراهم آورد

۳٫اشراف حداکثری بر خلل های موجود زیرساختی و مدیریتی ضد انگیزشی درجهت سرمایه گذاری امن حداکثری

۴٫اشراف حداکثری بر ظرفیت های بازیگران نظام سیاسی بین الملل در جهت سرمایه گذاری مناسب در آن ها توسط جمهوری اسلامی

۵٫رصد دقیق بر منافذ نافی اصول قانون اساسی (خصوصا اصل استقلال اقتصادی)و جاسوسی که بر سرمایه گذاری خارجی واقع و متصور است.

۶٫ تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر پنج پیش نیاز ۱و۲و۳ و۴و۵ ارائه می­نماید.