امنيت اقتصادی

نقشه راه در کمیته امنیت ملی آن است که

۱٫اشراف حداکثري بر شناخت  و احصاء نقاط استراتژيک اقتصادي مورد طمع از سوي بازيگران نظام سياسي بين الملل در کشور با هدف بر هم زدن امنيت ملي به معناي وسيع آن از طريق نابودي اين نقاط

۲٫اشراف حداکثري بر منافذ داخلي بالقوه و مستعد جهت عمليات بازيگران نظام سياسي بين الملل با هدف بر هم زدن امنيت ملي به معناي وسيع آن از طريق نفوذ (به بهانه حضور غير امنيتي در آنها)

۳٫اشراف حداکثري بر ملزومات تحکيم زير ساخت ها و ساختار و ريشه هاي اقتصادي مورد طمع ميز هاي تحقيقاتي

۴٫اشراف حداکثري بر ملزومات رصد و ممانعت و عقيم سازي منافذ داخلي موجود و بالقوه ي مورد نظر براي بازيگران نظام سياسي بين الملل با هدف بر هم زدن امنيت ملي به معناي وسيع آن از طريق نفوذ (به بهانه حضور غير امنيتي)در آنها

۵٫بررسي ابعاد امنيتي به معناي وسيع آن در راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که توسط اين هسته در ساير کميته ها ارائه ميگردد

۶٫ تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر پنج پيش نياز ۱و۲و۳ و۴و۵ ارائه مي­نمايد.