نقشه راه در کمیته امنیت ملی آن است که

۱٫اشراف حداکثری بر شناخت  و احصاء نقاط استراتژیک اقتصادی مورد طمع از سوی بازیگران نظام سیاسی بین الملل در کشور با هدف بر هم زدن امنیت ملی به معنای وسیع آن از طریق نابودی این نقاط

۲٫اشراف حداکثری بر منافذ داخلی بالقوه و مستعد جهت عملیات بازیگران نظام سیاسی بین الملل با هدف بر هم زدن امنیت ملی به معنای وسیع آن از طریق نفوذ (به بهانه حضور غیر امنیتی در آنها)

۳٫اشراف حداکثری بر ملزومات تحکیم زیر ساخت ها و ساختار و ریشه های اقتصادی مورد طمع میز های تحقیقاتی

۴٫اشراف حداکثری بر ملزومات رصد و ممانعت و عقیم سازی منافذ داخلی موجود و بالقوه ی مورد نظر برای بازیگران نظام سیاسی بین الملل با هدف بر هم زدن امنیت ملی به معنای وسیع آن از طریق نفوذ (به بهانه حضور غیر امنیتی)در آنها

۵٫بررسی ابعاد امنیتی به معنای وسیع آن در راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که توسط این هسته در سایر کمیته ها ارائه میگردد

۶٫ تدوین راهبرد های عملیاتی و برنامه مشخص اجرایی که دقیقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدی را با تکیه بر پنج پیش نیاز ۱و۲و۳ و۴و۵ ارائه می­نماید.