منطق راهبردی

دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مهمترين اقدام در گام نخست را تدوين منطقي علمي و با انطباق حدکثري با اهداف اين هسته که نياز هاي بروز نظام مقدس جمهوري اسلامي است ميداند.در اين راستا با بهره گيري از نظرات اساتيد اين حوزه و با تکيه بر خواست دانشجويان عضو در هسته و نگاه به ظرفيت ها و اولويت هاي دانشگاه و نظام اسلامي منطقي را متکي بر دو موضوع پياده سازي نمود.

نخست مسائل و موضوعاتي است که جايگاه بحث آنها در منظومه فکري  اين دفتر  لازم بنظر آمد.اين مسائل تحت عنوان کميته هايي در دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مطرح ميشوند که تا کنون کميته هاي ذيل (بنابر نظرات اساتيد اين حوزه و با تکيه بر خواست دانشجويان عضو در هسته و نگاه به ظرفيت ها و اولويت هاي دانشگاه و نظام اسلامي)تعريف شده اند:

کميته تحريم

 کمیته انتقال فناوري

کمیته پول و بانک

کميته کمیته امنيت ملي

کميته کمیته گردشگري

 کميته کشاورزي و منابع طبيعي

کميته جنگ نرم اقتصادي

کميته ديپلماسي اقتصادي اسلامي

کميته کمیته انرژي

 کميته کمیته سرمايه گذاري و سرمايه پذيري                                                          

دوم آنکه اين مسائل و موضوعات در قلمرو هايي بحث خواهند شد که  تحت عنوان ميزهاي تحقيقاتي بشرح ذيل تعريف ميگردند.بخشي از اين ميز ها ناظر بر بازيگران  نظام سياسي بين الملل است که عبارت اند از:

ميز اروپا

ميز ايالات متحده امريکا

ميز آفريقا

ميز امريکاي لاتين

ميز آسياي شرقي

ميز جهان اسلام و همسايگان

ميز روسيه،قفقاز و آسيا ميانه

ميز سازمان هاي بين المللي      

وبخشي از آنها ناظر به ساحت ميان رشته اي موضوع است که عبارت اند از: 

ميزرسانه و تبليغات            ميز فقه و فلسفه                   ميز حقوق وقوانين

اعضا اين دفتر بنابرخواست خود، مسئله مطرح در کميته هاي يادشده رادرحوزه ی ميز هاي تعريف شده پيگيري خواهند نمود. بعبارت ساده تر عضوي از دفتر که کميته تحريم و ميز سازمان هاي بين المللي را مسير مطالعاتي و پژوهشي خود قرار داده است در پي آن خواهد بود که موضوع تحريم از ابعادي که در ادامه روشن خواهد شد را در حوزه سازمان هاي بين المللي تحليل وارائه برنامه عملياتي نمايد.